ឯកសារមេរៀន

I- NETWORK LESSON

លេខរៀង

មេរៀន

បរិយាយ

ទាញយក

Active Directory សំរាប់ដំឡើង Domain Controller ទាញយក
FILE Server សំរាប់ដំឡើង​ FILE Server ទាញយក
WEB Server សំរាប់ដំឡើង WEB Server ទាញយក
DNS Server សំរាប់បកប្រែពី​ IP Address ទៅឈ្មោះ (Computer Name Or Domain Name) ទាញយក
DHCP Server សំរាប់ Assign IP Address to Client ទាញយក
WINS Server សំរាប់ដំឡើង WINS Server ទាញយក
VPN Server សំរាប់ដំឡើង VPN Server ទាញយក
RIS Server សំរាប់​ Setup Windows តាម Network ទាញយក
Internet Gateway សំរាប់ដំឡើង​ Internet Gateway ទាញយក
១០ Router Routing and Packet Filter សំរាប់ដំឡើង​ Router Routing and Packet Filter ទាញយក
១១ Server Security សំរាប់ដំឡើង​ Server Security ទាញយក
១២ Network.Security សំរាប់ដំឡើង​ Network.Security ទាញយក
១៣ Window Xp មេរៀនស្តីអំពី​ Window Xp ទាញយក
១៤ Group Policy របៀបកំណត់ Group Policy ទាញយក
១៥ Exchange server 2003 របៀបដំឡើង និង Configure​ ផ្សេងៗនៅក្នុង Exchange server 2003 ទាញយក
១៦ Wireless Network របៀបដំឡើង Wireless Network ទាញយក
១៧ ISA 2004 របៀបដំឡើង និង Configure​ ផ្សេងៗនៅក្នុង​ ISA 2004 ទាញយក
១៨ Networking Linux Fedora របៀបដំឡើង Networking Linux Fedora ទាញយក
១៩ Cisco Advanced IP Address & Routing របៀបដំឡើង Cisco Advanced IP Address & Routing ទាញយក
២០ CCNP-CIT របៀបដំឡើង CCNP-CIT ទាញយក
២១ Windows XP Registry Guide មេរៀនស្តីអំពី Windows XP Registry Guide ទាញយក
២២ ISA 2006 របៀបដំឡើង និង Configure​ ផ្សេងៗនៅក្នុង ISA 2006 ទាញយក
២៣ 3CX​ Call Assistant Voice Mail របៀបដំឡើង និង Configure​ ផ្សេងៗនៅក្នុង 3CX​ Call Assistant Voice Mail ទាញយក
២៤ 3CX​ Phone System For Windows របៀបដំឡើង និង Configure​ ផ្សេងៗនៅក្នុង3CX​ Phone System For Windows ទាញយក
២៥ Configure VPN with winXP and VIOP របៀបដំឡើង និង Configure​ VPN with winXP and VIOP ទាញយក
២៦ Window Firewall and RIS Server របៀបដំឡើង និង Configure​ Window Firewall and RIS Server ទាញយក

II.ដំណោះស្រាយមួយចំនួនរបស់ WINDOWS

លេខរៀង

មេរៀន

បរិយាយ


ទាញយក
Windows XP Repair Guide and resolution with REGESTRY សំរាប់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ របស់ Windows តាមរយៈ Regedit ទាញយក
Maintain Speed PC សំរាប់ដោះស្រាយ អោយម៉ាស៊ីនរបស់យើងដើរលឿនជាងមុន ទាញយក
Command administrative tasks ដោះស្រាយ​ នៃការប្រើប្រាស់ Command administrative tasks ទាញយក

III- ឯកសារមេរៀនសំរាប់មុខវិជ្ជានីមួយ ផ្នែកព័តមានវិទ្យា

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១

លេខរៀង

មុខវិជ្ជា

បរិយាយ

ទាញយក

Foundation in IT Assignment ទាញយក
Foundation in IT ការណែនាំ ពីកុំព្យូទ័រ ទាញយក
Basic of Computer មេរៀនអំពី Ms Office, Internet and E-mail ទាញយក

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២

Foundation in IT Assignment ទាញយក
Visual Basic 6.0 Assignment ទាញយក


កម្មវិធីផ្សេងៗ

លេខរៀង

ឈ្មោះកម្មវិធី

បរិយាយ

ទាញយក
Net Support Manager
V11.0
សំរាប់ ទាញយក
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...